Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Beauty Studio Elegance:

Artikel 1.  Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Studio Elegance en de client waarop Beauty Studio Elegance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2.  Uitvoering
1.  Beauty Studio Elegance zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. 
Beauty Studio Elegance zal zoveel als  redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Beauty Studio Elegance en/of de behandelaar worden verteld.
4. Beauty Studio Elegance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig gegevens.

Artikel 3.  Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Bij arrangementen is dit uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan het gereserveerde arrangement. Annuleren van afspraken kan zowel telefonisch alsook per e-mail.  Afmelding per e-mail en andere communicatie-middelen dan per telefoon, is pas geldig nadat u een bevestiging heeft ontvangen van Beauty Studio Elegance.
2.  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Studio Elegance onkostenvergoeding voor de afgesproken behandeling/arrangement aan de cliënt berekenen. Dit bedraagt een vergoeding van € 9,95 per gereserveerd half uur voor een behandeling. Bij afmelding binnen zeven dagen voor uw gereserveerde arrangement (van meer dan 2,5 uur) zijn wij genoodzaakt de helft van de arrangementprijs in rekening te brengen. Annulering voor uw gereserveerde arrangement binnen 3 dagen: annuleringskosten 75% van de totale prijs van het arrangement en/of de afgesproken behandelingen. (Dit om de door ons gemaakte kosten en leegstand te dekken.)  U kunt natuurlijk zelf voor een vervang(st)er zorgen, dan worden de kosten natuurlijk niet berekend.
3. Bij het niet verschijnen op uw behandeling/arrangement-afspraak zonder afmelding, , meerdere keren binnen 48 uur afmelden, tekort afmelding binnen 15 uur of niet op de juiste wijze afmelden, brengen wij de volledige behandelprijs in rekening.
4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
5. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en de gehele afgesproken behandelingsprijs berekenen.
6. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
7. Beide partijen hoeven zich niet aan de bovenstaande verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
8. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Betaling
1.
Beauty Studio Elegance vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in de salon en op de website.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
3.  Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling/kuur en eventuele producten contant of d.m.v. pin te voldoen.
5. Als de betaling (met hoge uitzondering en goedkeuring van Beauty Studio Elegance) niet ter plekken is voldaan, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Beauty Studio Elegance aangegeven bankrekeningnummer.
6. Indien cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht aan Beauty Studio Elegance alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.
7. Aanbiedingen, acties, ect. zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 5. Persoonsgegevens en privacy
1.
De cliënt voorziet Beauty Studio Elegance vooraf aan de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Beauty Studio Elegance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. Behandelaar van Beauty Studio Elegance neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het geautomatiseerde klantenbestand van Beauty Studio Elegance.
3. Behandelaar en Beauty Studio Elegance is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.
4.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Studio Elegance verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
6. Beauty Studio Elegance en behandelaar zal gegevens van de cliënt niet verstrekken, verkopen of verhuren aan derden, zonder toestemming van de cliënt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1.
Beauty Studio Elegance en behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relavante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdbesteding.
2. Beauty Studio Elegance en behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft mee genomen naar de studio.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Beauty Studio Elegance of behandelaar zelf.

Artikel 7. Klachten
1.
Indien de cliënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de cliënt zo spoedig mogelijk, doch 24 uur na de ontdekking mondeling en/of schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Studio Elegance.
2. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Beauty Studio Elegance de behandeling opnieuw (kosteloos) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
3. Indien een klacht over product(en) gegrond is zal Beauty Studio Elegance een ander product verstrekken van gelijke waarde of indien dit absoluut niet mogelijk is het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden of, wel met inachtneming van de leden artikel 8.
4. Indien Beauty Studio Elegance en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen. kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie (een link van de geschillencommissie kan worden terug gevonden op de website van de Studio)

Artikel 8. Garantie
1.
Beauty Studio Elegance geeft de cliënt  maximaal 1 week garantie op de behandelingen en de producten, wat normaliter verwacht kan worden van dit product cq. behandeling.
2. Deze garantie vervalt indien, zie lid 3 t/m 6 van dit artikel.
3. De cliënt andere producten dan door Beauty Studio Elegance geadviseerd producten heeft gebruikt.
4. De cliënt de adviezen van Beauty Studio Elegance voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
5. De cliënt het advies om medisch hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
6. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
7.  Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voor en/of tijdens de behandeling.

Artikel 9. Beschadiging en diefstal
1.
Beauty Studio Elegance heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
2. Beauty Studio Elegance meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
2. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Studio Elegance het recht de cliënt zondr opgaaf van reden de toegang van de Studio te weigeren.
3. Bij Beauty Studio Elegance wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de H.A.M.-code van de schoonheidsspecialist en pedicure.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
5. De cliënt dient binnen bij Beauty Studio Elegance zijn/haar mobiele telefoon uit of op stil te zetten, dit i.v.m. het storen van de behandeling van de cliënt zelf en/of anderen.

Artikel 11. Recht
1.
Op elke overeenkomst tussen Beauty Studio Elegance en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty Studio Elegance en ze zijn ook in de salon beschikbaar op aanvraag. Bij het maken van een afspraak bij Beauty Studio Elegance en/of het betreden van Beauty Studio Elegance  ervaart u deze algemene voorwaarden.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie cq. de versie zoals die gold ten tijde van de tot stand komen van de overeenkomst.
5. Beauty Studio Elegance is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website  cq. andere social- en multi media plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Beauty Studio Elegance. Beauty Studio Elegance kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.
6. Beauty Studio Elegance betracht uiterste zorgvuldigheid bij het verwaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Beauty Studio Elegance aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangebonden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur, betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen of voor eigen reclame te maken, worden zonder discussie verwijderd.
7. Beauty Studio Elegance bevat links naar andere sites. Beauty Studio Elegance is niet aansprakelijk voor de privacy-praktijken noch de inhoud van deze sites.

Beauty Studio is kernlid bij de ANBOS en ProVoet en hierdoor aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging.

Ook gelden de onderstaande voorwaarden Uiterlijke Verzorging:
algemene-voorwaarden-uv-def-2018

Geef een reactie